1. Definicje

1.1. Polityka prywatności – oznacza niniejszą Politykę prywatności.
1.2. Aplikacja – oznacza bezpłatną aplikację mobilną MINX, dostępną do pobrania przez Użytkownika w aplikacji Google Play lub Apps Store dostępną na urządzenia mobilne, mającą na celu stworzenie forum do poznawania nowych osób, prowadzenia wartościowej dyskusji, dzielenia się zdjęciami, wiadomościami i informacjami.
1.3. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która pobrała aplikację MINX ze aplikacji Google Play lub App Store korzystającą z funkcji Aplikacji we własnym imieniu.
1.4. MINX – oznacza właściciela oraz administratora Aplikacji.
1.5. Konto – oznacza wyodrębnioną część Aplikacji przydzieloną danemu Użytkownikowi, identyfikowaną za pomocą konta Użytkownika na portalu Facebook, konta Google albo konta Apple ID, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Aplikacji.
1.6. RODO – oznacza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.7. Regulamin - oznacza Regulamin Aplikacji określający zasady funkcjonowania Aplikacji oraz korzystania z niej przez Użytkowników.
1.8. Czat – oznacza wyodrębnioną część Aplikacji, umożliwiającą prowadzenie konwersacji, do której Użytkownik uzyskuje dostęp po spełnieniu określonych warunków.
1.9. Cookies – oznacza pliki cookies oraz inne podobne technologie.
1.10. Serwis - strona internetowa www.minx.app prezentująca podstawowe informacje o Aplikacji.

2. Administrator danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych jest spółka Cexmachina sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 18, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000984048, NIP: 6832122797, REGON: 522652253, kapitał zakładowy: 36 000,00 zł, adres mailowy: hello@minx.app.
2.2. MINX nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
2.3. Kontakt z MINX możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: hello@minx.app bądź w formie pisemnej na adres siedziby tj. ul. Marii Konopnickiej 18, 32-020 Wieliczka.

3. Dane zbierane przez MINX

3.1.1. adres e-mail;
3.1.2. tożsamość płciowa;
3.1.3. preferencje przeglądanych profili;
3.1.4. data urodzenia; 3.1.5. numer telefonu;
3.1.6. preferencje wiekowe;
3.1.7. informacje o logowaniu do konta Google, konta Facebook lub AppleID;
3.1.8. zdjęcia;
3.1.9. lokalizacja;
3.1.10. unikalny identyfikator urządzenia, model urządzenia i system operacyjny.
3.2. Podanie przez Użytkownika danych, o których mowa w pkt 3.1.1. – 3.1.8. Polityki prywatności jest konieczne, celem założenia Konta w Aplikacji.
3.3. Podane przez Użytkownika danych o których mowa w pkt 3.1.9. Polityki prywatności jest dobrowolne, jednak nieudzielenie zgody na uzyskanie przez Aplikację dostępu do lokalizacji Użytkownika ogranicza dostęp do niektórych funkcji Aplikacji.
3.4. Logując się do Aplikacji przy użyciu konta Facebook, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie MINX przez Facebook swojego imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego.
3.5. Logując się do Aplikacji przy użyciu konta Google, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie MINX przez Google swojego imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego.
3.6. Logując się do Aplikacji przy użyciu Apple ID, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie MINX przez Apple swojego imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego.

4. Dane widocznie na Koncie Użytkownika

4.1. W Aplikacji część danych Użytkownika będzie widoczna publicznie, dla każdego innego Użytkownika, są to: imię, wiek, tożsamość płciowa, zdjęcia, odległość od Użytkownika.

5. Cele i podstawa przetwarzania danych

5.1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
5.1.1. założenie oraz utrzymanie konta w Aplikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu wykonania umowy;
5.1.2. zapewnienie funkcjonowania Aplikacji oraz możliwości korzystania z niej przez Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu wykonania umowy;
5.1.3. obsługa złożonego przez Użytkownika zgłoszenia naruszeń Regulaminu, naruszeń Polityki prywatności lub naruszeń praw autorskich - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu wykonania umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MINX;
5.1.4. przechowywanie danych na Koncie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu wykonania umowy;
5.1.5. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MINX;
5.1.6. zapobieganie oszustwom, nadużyciom, naruszeniom Regulaminu, Polityki prywatności i powszechnie obowiązującego prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu wykonania umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MINX;
5.1.7. kierowanie do Użytkownika treści o charakterze handlowym i marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w związku z dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Użytkownika.

6. Okres przechowywania danych osobowych

6.1. MINX przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji zgodnych z prawem celów przetwarzania danych i zgodnie z przepisami prawa.
6.2. MINX, celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Użytkowników Aplikacji będzie przechowywał dane przez okres 30 dni od dnia usunięcia Konta przez Użytkownika lub 90 dni od dnia zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika przez MINX. Powyższe wynika z uzasadnionego interesu MINX, jak również z interesu potencjalnych pokrzywdzonych osób trzecich.
6.3. MINX usuwa dane wraz z końcem okresu zachowania danych, jednakże pozostawia niezbędne informacje, służące określonym celom, a w szczególności:
6.3.1. niezbędne zanonimozowane informacje w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi przechowywania danych: w szczególności dane dotyczące ruchu (logi) – przez okres niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MINX.
6.3.2. niezbędne informacje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MINX – przez okres 5 lat; 6.3.3. informacje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MINX w przypadkach, w których nie zostało rozwiązane lub może pojawić się nieporozumienie, roszczenie lub spór wymagający zachowania informacji (w szczególności gdy do MINX skierowane zostanie wezwanie lub wniosek prawny z prośbą o zachowanie danych – przez okres niezbędny do wykonania obowiązków.

7. Odbiorcy danych osobowych

7.1. MINX może przekazywać dane osobowe do innych podmiotów.
7.2. MINX może przekazywać dane do dostawców usług w zakresie zapewniania, rozpowszechniania, marketingu i udoskonalania usług oferowanych przez MINX i Aplikację.
7.3. MINX może przekazywać dane do dostawców usług w zakresie analizy działania Aplikacji i możliwych jej ulepszeń.
7.4. MINX może przekazywać dane do dostawców usług IT.
7.5. MINX może przekazywać dane do moderatorów, którzy na bieżąco przeglądają treści publikowane przez Użytkowników na swoich profilach w Aplikacji.
7.6. MINX może przekazywać dane organom ściągania lub innym podmiotom, jeżeli jest to przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy np. w celu zastosowania się do postępowania prawnego, w celu udzielenia pomocy z zapobieganiem lub wykrywaniem przestępstw lub w celu ochrony bezpieczeństwa jakiejś osoby.
7.7. MINX może przekazywać dane innym podmiotom, jeżeli jest zaangażowany, w całości lub w części, w fuzję, sprzedaż, przejęcie, zbycie, restrukturyzację, reorganizację, rozwiązanie, upadłość lub inną zmianę własności lub przejęcie kontroli.

8. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

8.1. Dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na rzecz MINX usług informatycznych) wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym w szczególności, gdy:
8.1.1. kraj, do którego przekazywane są dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;
8.1.2. dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską;
8.1.3. przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między MINX a Użytkownikiem;
8.1.4. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

9. Profilowanie i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji

9.1. Dane osobowe w Aplikacji będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne dla Użytkownika.

10. Prawa Użytkownika

10.1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
10.1.1. dostępu do swoich danych osobowych – w każdym czasie Użytkownik może dowiedzieć się jakie dane są przetwarzane oraz otrzymać kopię tych danych;
10.1.2. sprostowania swoich danych osobowych – jeżeli zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub nastąpiła ich zmiana;
10.1.3. usunięcia swoich danych osobowych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MINX, gdy Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
10.1.4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe, gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem ale Użytkownik nie chce, by zostały usunięte, gdy wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym MINX ustali czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą sprzeciwu Użytkownika;
10.1.5. przenoszenia swoich danych osobowych – gdy dane są przetwarzane w wykonaniu umowy, Użytkownikowi przysługuje prawo do przekazania ich innemu wskazanemu podmiotowi, chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
10.1.6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody; wycofanie zgody wywołuje jednak skutki jedynie na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
10.1.7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. na podstawie 6 ust. 1 pkt f) RODO;
10.1.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10.2. Realizacja przez Użytkownika praw wskazanych w pkt 10.1.3. – 10.1.5. może wiązać się z koniecznością usunięcia jego Konta w Aplikacji.

11. Pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika

11.1. Aplikacja i Serwis używa plików cookies i innych podobnych technologii.Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Aplikację i przechowywane na urządzeniu Użytkownika.przez urządzenia. Cookies ułatwiają korzystanie z Aplikacji, poprawiają pozytywne doświadczenie Użytkownika i podnoszą poziom bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji. Przechowywane. Gromadzone informacje dotyczą adresu: danych użytkownika z rejestracji, zdań użytkownika, zdjęcia i wybory Użytkownika, wiadomości z chatu i przeprowadzonych rozgrywek,m.in. adresu IP, identyfikatorów urządzeń, identyfikatorów reklamowych, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
11.2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Aplikacji, aby usprawniać jej funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści Aplikacji, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści.
11.3. W ramach Aplikacji i Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies:
11.3.1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Aplikacji (Serwisu)lub wyłączenia oprogramowania; oraz
11.3.2. stałe – są to pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
11.4. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies Serwisu, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia końcowego. Zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Serwisu.
11.5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.
11.6. Możliwe jest usunięcie w każdej chwili Cookies Serwisu, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce Użytkownika.
11.7. Ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Aplikacji (stronie www).

12. Bezpieczeństwo Użytkowników

12.1. Użytkownik powinien zachować ostrożność, umieszczając w swoim profilu wrażliwe informacje o sobie, takie jak między innymi wyznanie religijne czy dane dotyczące zdrowia.
12.2. Użytkownik powinien mieć świadomość że wszystko, co opublikuje lub prześle w Aplikacji, może być publicznie widoczne i dostępne, zarówno dla Użytkowników Aplikacji, jak i osób, które z niej nie korzystają. 12.3. Użytkownik winien za każdym razem wylogowywać się z Aplikacji, zwłaszcza, gdy korzysta z niej na urządzeniu mobilnym, nienależącym do niego.
12.4. Użytkownik nie może udostępniać nikomu hasła używanego do dostępu do swojego Konta w Aplikacji.
12.5. Użytkownik powinien okresowo zmieniać swoje hasła logowania do Aplikacji.

13. Środki ostrożności

13.1. MINX na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. MINX dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
13.2. MINX podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie MINX.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Jeśli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek postanowienie Polityki prywatności zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, wówczas w zakresie, w jakim postanowienie to jest nielegalne, nieważne lub niewykonalne, nie będzie miało ono zastosowania, a pozostałe postanowienia Polityki Prywatności pozostaną w mocy i będą nadal wiążące i wykonalne.
14.2. Regulamin i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub pozostające w związku z nimi lub z ich przedmiotem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą polską wersją językową, a jakimikolwiek przetłumaczonymi wersjami Polityki Prywatności, wersja polska będzie rozstrzygająca.
14.3. Polityka prywatności może zostać zmodyfikowana, poprawiona lub zmieniona w dowolnym momencie. Informacja o zmianie Polityki prywatności każdorazowo prezentowana będzie w Aplikacji. W pewnych okolicznościach informacja o zmianie Polityki prywatności może zostać wysłana do Użytkownika na adres e-mail.
14.4. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmiany Polityki prywatności, zobowiązany jest natychmiast przestać korzystać z Aplikacji. Dalsze korzystanie z Aplikacji po jakiejkolwiek zmianie Polityki prywatności oznacza akceptację zmiany i związanie Użytkownika nową treścią Polityki prywatności.