Regulamin aplikacji
mobilnej MINX

1. Definicje

1.1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
1.2. Aplikacja – oznacza bezpłatną aplikację mobilną MINX, dostępną do pobrania przez Użytkownika w aplikacji Google Play lub App Store dostępną na urządzenia mobilne, mającą na celu stworzenie forum do poznawania nowych osób, prowadzenia wartościowej dyskusji, dzielenia się zdjęciami, wiadomościami i informacjami.
1.3. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która pobrała aplikację MINX z aplikacji Google Play lub App Store, korzystającą z funkcji Aplikacji we własnym imieniu.
1.4. MINX – oznacza właściciela oraz administratora Aplikacji.
1.5. Konto – oznacza wyodrębnioną część Aplikacji przydzieloną danemu Użytkownikowi, identyfikowaną za pomocą konta Użytkownika na portalu Facebook, konta Google albo konta Apple ID, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Aplikacji.
1.6. RODO – oznacza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.7. Polityka prywatności - oznacza politykę prywatności Aplikacji określającą zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady korzystania z plików cookies.
1.8. Czat – oznacza wyodrębnioną część Aplikacji, umożliwiającą prowadzenie konwersacji, do której Użytkownik uzyskuje dostęp po spełnieniu określonych warunków, o których mowa w pkt 8 Regulaminu. 1.9. Serwis - strona internetowa www.minx.app prezentująca podstawowe informacje o Aplikacji.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Aplikacji.
2.2. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem Aplikacji jest: spółka Cexmachina sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 18, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000984048, NIP: 6832122797, REGON: 522652253, kapitał zakładowy: 36 000,00 zł, adres mailowy: hello@minx.app.
2.3. Warunkiem korzystania z Aplikacji przez Użytkownika jest zapoznanie się oraz akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki prywatności.
2.4. Pobranie, zainstalowanie i rozpoczęcie korzystania z Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności, a także ze zobowiązaniem do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności.
2.5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany w Aplikacji, za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie głównej Aplikacji, a także na stronie internetowej prezentującej podstawowe informacje o Aplikacji.
2.6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Aplikacji lub z Serwisu.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy

3.1. Do prawidłowego korzystania z usług Aplikacji niezbędne jest:
3.1.1. posiadanie dostępu do urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS albo Android, mających możliwość połączenia z Internetem;
3.1.2. połączenie z siecią Internet;
3.1.3. posiadanie konta Google, konta na portalu Facebook lub konta Apple ID;
3.1.4. posiadanie dostępu na urządzeniu mobilnym do aplikacji Google Play lub App Store.

4. Usługi Aplikacji

4.1. MINX świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
4.2. MINX w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną:
4.2.1. umożliwia Użytkownikowi rejestrację Konta w Aplikacji oraz utworzenie i utrzymanie indywidualnego Konta Użytkownika;
4.2.2. umożliwia Użytkownikowi wyświetlanie w Aplikacji informacji oraz materiałów graficznych, w tym profili innych Użytkowników;
4.2.3. umożliwia Użytkownikowi prowadzenie konwersacji z innymi Użytkownikami Aplikacji;
4.2.4. umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcji Aplikacji opisanych w niniejszym Regulaminie.

5. Korzystanie z Aplikacji

5.1. Z Aplikacji mogą korzystać:
5.1.1. osoby fizyczne, mające co najmniej 18 lat (lub osiągnęły wiek pełnoletności w kraju, w którym mieszkają, jeśli jest on wyższy niż 18 lat) oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
5.1.2. osoby, które, na mocy jakiegokolwiek prawa, orzeczenia sądu, decyzji władzy publicznej jakiejkolwiek jurysdykcji nie otrzymały zakazu korzystania z aplikacji i serwisów podobnych do Aplikacji; 5.1.3. osoby, które nigdy nie zostały skazane lub ukarane za przestępstwo lub wykroczenie na tle seksualnym, z użyciem przemocy, przeciwko życiu i zdrowiu lub przeciwko wolności i czci;
5.1.4. osoby, które nie zostały wpisane lub zobowiązane do wpisu do jakiegokolwiek rejestru przestępców seksualnych;
5.1.5. osoby, które będą przestrzegać Regulaminu Aplikacji i Polityki prywatności oraz wszelkich obowiązujących lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów prawa;
5.1.6. osoby, które pobiorą oraz zainstalują Aplikację, a także założą w Aplikacji konto Użytkownika.
5.2. Użytkownik ponosi opłaty związane z korzystaniem z Internetu oraz wszelkie inne opłaty związane z takim dostępem. MINX nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie funkcji, które Użytkownik może napotkać w wyniku lub w związku z dostępem do Aplikacji.
5.3. MINX nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za opłaty związane z korzystaniem z Internetu w trakcie korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
5.4. MINX nie udziela żadnej gwarancji, że Aplikacja będzie działać w sposób nieprzerwany, bezbłędny, ani że korzystanie z Aplikacji spełni oczekiwania Użytkownika. MINX nie gwarantuje, że treści dodawane przez Użytkowników lub jakakolwiek ich część są prawdziwe, poprawne, dokładne lub odpowiednie.

6. Treści publikowane w Aplikacji

6.1. Podczas korzystania z Aplikacji Użytkownik nie może publikować, wysyłać ani udostępniać treści, które:
6.1.1. wykorzystywane będą do celów niezgodnych z prawem, Regulaminem lub Polityką prywatności;
6.1.2. stanowić będą spam lub inne powszechnie uznawane za „niechciane” treści;
6.1.3. zawierać będą wulgaryzmy, zwroty, wyrażenia lub słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, mogące wywołać poczucie wstydu, niepokoju, nękania lub smutku u jakiejkolwiek osoby;
6.1.4. zawierać będą groźby;
6.1.5. zachęcać będą do przemocy, samobójstwa, rasizmu, seksizmu, nienawiści, samookaleczenia, szkalowania i obrażania jakiejkolwiek osoby;
6.1.6. zachęcać będą do jakiejkolwiek nielegalnej działalności, w tym terroryzmu lub podżegania do nienawiści rasowej;
6.1.7. zawierać będą treści erotyczne, pornograficzne, nagość lub sceny nieuzasadnionej przemocy;
6.1.8. zawierać będą próby domagania się pieniędzy od innych osób lub próby oszustw finansowych na niekorzyść jakiejkolwiek osoby;
6.1.9. naruszać będą czyjeś prawa, w tym prawa do wizerunku, prywatności;
6.1.10. naruszać będą prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub inne prawa własności intelektualnej;
6.1.11. dotyczyć będą działalności komercyjnej (w tym m.in. sprzedaży, konkursów i reklamy, linków do innych stron internetowych);
6.1.12. zawierać będą utrwalony w jakikolwiek sposób wizerunek dziecka, nawet jeżeli dziecko towarzyszyć będzie na zdjęciu Użytkownikowi;
6.1.13. stanowić będą podszywanie pod jakąkolwiek inną osobę, niezależnie od tego czy będzie to dokonywane bez jej zgody czy za jej zgodą.

7. Założenie Konta w Aplikacji

7.1. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania konta w aplikacji Google Play lub App Store oraz pobrania aplikacji MINX na urządzenie mobilne.
7.2. Założenie konta w Aplikacji jest możliwe wyłącznie przy użyciu danych logowania z kont: Facebook, Google albo Apple ID.
7.3. W celu utworzenia Konta w Aplikacji konieczne jest podanie: adresu e-mail, tożsamości płciowej, daty urodzenia, numeru telefonu, preferencji przeglądanych profili innych użytkowników, preferencji wiekowych, a także dodanie co najmniej jednego swojego zdjęcia z wyraźnie widoczną twarzą.
7.4. Na etapie tworzenia Konta w Aplikacji weryfikowane jest imię Użytkownika, poprzez sprawdzenie czy nie stanowi ono słowa powszechnie uznawanego za wulgaryzm oraz czy nie narusza ono prawa lub dobrych obyczajów.
7.5. Jeżeli przeprowadzona w Aplikacji weryfikacja wykaże, że wprowadzone imię stanowi wulgaryzm, narusza ono prawo lub dobre obyczaje, nie będzie możliwe utworzenie Konta w Aplikacji.
7.6. Na etapie końcowym tworzenia Konta w Aplikacji Użytkownik musi wpisać w Aplikacji kod, otrzymany na numer telefonu podany w trakcie rejestracji Konta. Jeżeli kod zostanie wpisany poprawnie, konto w Aplikacji zostanie utworzone.
7.7. Zaniechanie podania którejkolwiek informacji wskazanej w pkt 7.3. Regulaminu uniemożliwia założenie Konta w Aplikacji.
7.8. Podanie przez Użytkownika daty urodzenia, z której wynika, iż nie ma on ukończonych 18 lat (lub nie osiągnął wieku pełnoletności w kraju, w którym mieszka, jeśli jest on wyższy niż 18 lat) uniemożliwia założenia Konta w Aplikacji.

8. Uzyskanie dostępu do Czatu

8.1. Użytkownicy w ramach Aplikacji mają możliwość korzystania z funkcji Czatu, jednak funkcja ta jest dostępna dopiero po wykonaniu określonych czynności.
8.2. Użytkownik po założeniu Konta, opisuje swoją osobę poprzez wybranie jednego zdania, które widoczne będzie na jego profilu w Aplikacji, wskazując jednocześnie czy zdanie to stanowi „PRAWDĘ czy „FAŁSZ. Tylko Użytkownik widzi swoją odpowiedź.
8.3. Dodatkowo Użytkownik wybiera 6 zdań z dostępnych w Aplikacji oraz wskazuje odpowiedź poprzez wybranie jednej opcji z: „PRAWDA” albo „FAŁSZ”. Tylko Użytkownik widzi swoją odpowiedź.
8.4. Po uzupełnieniu Konta, Użytkownik może przeglądać Konta innych Użytkowników w Aplikacji. Jeżeli ktoś zainteresuje Użytkownika, może on polubić profil tej osoby, a kolejno odpowiedzieć czy pytanie zaprezentowane na profilu Użytkownika jest „PRAWDĄ” czy „FAŁSZEM”.
8.5. Jeżeli drugi Użytkownik również wykona czynności opisane w punkcie 8.4. Regulaminu, Użytkownicy zostają połączeni w parę.
8.6. Po realizacji punktu 8.5. Regulaminu, Użytkownicy mogą rozpocząć grę polegającą na odpowiadaniu na kolejne maksymalnie 6 pytań, o których mowa w punkcie 8.3. Umowy.
8.7. Użytkownik może rozpocząć Czat, gdy przejdzie przez wszystkie 3 kroki tj. polubi profil innego Użytkownika, odpowie na zdanie tego Użytkownika zaprezentowane na profilu w Aplikacji oraz weźmie udział w grze i odpowie na kolejne maksymalnie 6 zdań dotyczących Użytkownika, a drugi Użytkownik również dokona tych samych czynności.
8.8. Dla możliwości rozpoczęcia Czatu nie ma znaczenia czy Użytkownicy odpowiedzą na pytanie poprawnie czy niepoprawnie.

9. Bezpieczeństwo

9.1. Użytkownik nie powinien na swoim Koncie w Aplikacji ani w wiadomościach na Czacie ujawniać takich informacji jak: nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej/debetowej, numer konta, miejsce pracy.
9.2. Użytkownik, ujawniając informacje, o których mowa w pkt 9.1. Regulaminu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
9.3. Użytkownik może wykorzystywać dane innych Użytkowników Aplikacji tylko w zakresie, w jakim jest to zgodne z celem Aplikacji. Użytkownik nie może wykorzystywać danych innych Użytkowników w celach komercyjnych, przesyłania spamu, nękania lub gróźb bezprawnych.
9.4. Użytkownik, udostępniając dane i treści na swoim Koncie w Aplikacji, w tym zdjęcia ma świadomość, że będą one publicznie dostępne i czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
9.5. MINX nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w trakcie korzystania z Aplikacji i poza nią. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania ostrożności podczas wszelkich relacji z innymi Użytkownikami, zwłaszcza gdy podejmie decyzję o osobistym spotkaniu.

10. Odpowiedzialność

10.1. Użytkownik ma świadomość, iż MINX nie weryfikuje wieku innych Użytkowników korzystających z Aplikacji.
10.2. Użytkownik ma świadomość, iż MINX nie weryfikuje przeszłości karnej innych Użytkowników Aplikacji, nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do zachowania Użytkowników, w tym przestrzegania przez nich przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego oraz międzynarodowego.
10.3. Użytkownik zwalnia MINX i jego następców prawnych z wszelkich roszczeń, żądań, strat, szkód, praw i działań wszelkiego rodzaju w tym obrażeń ciała, śmierci i szkód majątkowych, a także utratę danych, dochodów, zysków lub wartości firmy które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z kontaktów z innymi Użytkownikami Aplikacji lub ich postępowania.
10.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność na wszystkie działania podejmowane przez niego w Aplikacji oraz za wszystkie informacje, które udostępniane są przez niego w Aplikacji. Przede wszystkim Użytkownik odpowiada za wszelkie zaniedbania, zaniechania lub umyślne wykroczenia, udostępnienie danych swojego Konta w Aplikacji innej osobie, zamieszczane lub przekazywane przez Użytkownika treści w Aplikacji, jakiekolwiek naruszenia Regulaminu oraz Polityki prywatności, naruszenie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.
10.5. MINX nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie jakiegokolwiek Użytkownika.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Każdy Użytkownik, udostępniając w Aplikacji dane, w tym w szczególności zdjęcia oświadcza, że:
11.1.1. jest ich wyłącznym autorem lub właścicielem lub
11.1.2. udzielono mu licencji, na podstawie której ma prawo do korzystania, zamieszczania lub przesyłania tych danych lub
11.1.3. dysponuje odpowiednią zgodą lub upoważnieniem do korzystania, zamieszczania lub przesyłania takich danych.
11.2. Każdy Użytkownik udostępniając w Aplikacji dane udziela MINX niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z przekazanych danych w dowolny sposób (w tym, m.in. na edytowanie, kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, zmianę formatu, tworzenie utworów zależnych, włączanie do innych utworów, reklamowanie, rozpowszechnianie i w inny sposób publiczne udostępnianie tych danych, w całości lub w części i w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości).
11.3. MINX może przenieść prawa z tytułu ww. licencji lub udzielić sublicencji na powyższą licencję podmiotom stowarzyszonym i następcom prawnym bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Użytkownika w tym zakresie.
11.4. MINX ma prawo ujawnić tożsamość Użytkownika każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek dane zamieszczone lub udostępnione przez Użytkownika w Aplikacji narusza ich prawa własności intelektualnej lub ich prawo do prywatności lub jakiekolwiek inne prawa.
11.5. MINX przyznaje Użytkownikowi osobistą, obowiązującą na całym świecie, wolną od opłat licencyjnych, nieprzekazywalną, niewyłączną, odwoływalną i niepodlegającą sublicencjonowaniu licencję na dostęp do Aplikacji, której wyłącznym celem jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania i czerpania pożytku z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, Polityką prywatności i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
11.6. MINX jest upoważniony do cofnięcia udzielonej licencji w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek zapisów Regulaminu lub Polityki Prywatności.

12. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

12.1. MINX przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez MINX zawarte są w Polityce prywatności.

13. Moderowanie Kont Użytkowników oraz uprawnienia MINX w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika

13.1. Aplikacja jest, w miarę możliwości, na bieżąco monitorowana przez zespół moderatorów w zakresie przeglądania treści publikowanych przez Użytkowników na swoich profilach w Aplikacji.
13.2. W razie wykrycia naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności przez moderatorów, MINX może usunąć lub zawiesić dowolne Konto, ograniczyć dostęp do Aplikacji lub wykorzystać wszelkie środki operacyjne, technologiczne prawne lub inne dostępne środki w celu egzekwowania postanowień Regulaminu i Polityki prywatności w dowolnym czasie, bez ponoszenia odpowiedzialności i bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
13.3. Środki opisane w pkt 13.2. Regulaminu mogą zostać zastosowane w szczególności w przypadku, gdy:
13.3.1. Użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia Regulamin lub Polityki prywatności;
13.3.2. Użytkownik publikuje na swoim profilu treści erotyczne, pornograficzne, wulgarne, obraźliwe, nawołujące do przestępstwa, przemocy, prezentuje wizerunek dziecka;
13.3.3. z profilu Użytkownika wynika, że przedstawił on nieprawdziwe informacje o swojej osobie, w tym przede wszystkim o swoim wieku.

14. Powiadomienia oraz korzystanie z usług lokalizacji

14.1. W trakcie korzystania z Aplikacji, do Użytkownika mogą być kierowane wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, powiadomienia push, alerty i inne wiadomości związane z Aplikacją np. ulepszenia, czy aktualizacje. Po pobraniu Aplikacji Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień/alertów push. Użytkownik może wyrazić zgodę bądź odmówić wyrażenia zgody. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć udzieloną zgodę.
14.2. Aplikacja może umożliwiać dostęp lub udostępniać Użytkownikowi możliwości przeglądania pewnych treści oraz otrzymywania innych produktów, usług lub innych materiałów w zależności od jego lokalizacji. Aby udostępnić Użytkownikowi takie możliwości, Aplikacja będzie ustalać lokalizację przy użyciu jednego lub więcej punktów odniesienia, takich jak GPS, Bluetooth lub oprogramowanie w jego urządzeniu mobilnym. W sytuacji, gdy Użytkownik wyłączy w swoim urządzeniu mobilnym GPS, Bluetooth lub inne oprogramowanie służące do określania lokalizacji lub nie zezwolił Aplikacji na dostęp do danych dotyczących lokalizacji, nie będzie mógł uzyskać dostępu do takich treści, produktów, usług i materiałów związanych z lokalizacją.
14.3. Aplikacja może zawierać linki do stron internetowych lub zasobów osób trzecich. W takim przypadku Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że MINX nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności za dostępności lub dokładności takich stron internetowych lub zasobów, treści, produktów lub usług dostępnych na takich stronach lub w zasobach.

15. Nadużycia i skargi

15.1. Każdy Użytkownik może zgłosić nadużycie lub skargę dotyczącą treści widocznych w Aplikacji lub publikowanych przez innych Użytkowników, kontaktując się z MINX za pośrednictwem korespondencji mailowej pod adresem: stop@minx.app.
15.2. Każdy Użytkownik może zgłosić innego Użytkownika, z którym ma już parę korzystając z funkcji dostępnych bezpośrednio w ramach profilu, klikając link "Zgłoś nadużycie" w Koncie, wybierając powód skargi i dostarczając wszelkich dodatkowych informacji.
15.3. Jeśli Użytkownik zauważy, że jego utwór został skopiowany i zamieszczony w Aplikacji, w sposób naruszający prawa autorskie, powinien zwrócić się o jego usunięcie, kontaktując się z MINX za pośrednictwem korespondencji mailowej pod adresem: hello@minx.app.

16. Usunięcie Konta przez Użytkownika

16.1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Aplikacji, poprzez usunięcie Konta oraz odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego.
16.2. W Aplikacji zachowane zostaną informacje o Koncie Użytkownika przez 30 dni od dnia dezaktywacji konta. W tym czasie Użytkownik może aktywować swoje Konto.
16.3. Po upływie 30 dni od dnia dezaktywacji Konta, zostanie ono usunięte bezpowrotnie, niektóre informacje jednak mogą pozostać dostępne w Aplikacji.

17. Zmiana Regulaminu

17.1. Regulamin może zostać zmodyfikowany, poprawiony lub zmieniony w dowolnym momencie.
17.2. Informacja o zmianie Regulaminu każdorazowo prezentowana będzie poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości email.
17.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 24h od jej podjęcia.
17.4. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, zobowiązany jest natychmiast usunąć Konto z Aplikacji oraz odinstalować Aplikację z urządzenia mobilnego.
17.5. Dalsze korzystanie z Aplikacji po wejściu w życie zmiany Regulaminu oznacza akceptację zmiany i związanie Użytkownika nową treścią Regulaminu.

18. Postanowienia końcowe

18.1. Jeśli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, wówczas w zakresie, w jakim postanowienie to jest nielegalne, nieważne lub niewykonalne, nie będzie miało ono zastosowania, a pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy i będą nadal wiążące i wykonalne.
18.2. Regulamin i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub pozostające w związku z nimi lub z ich przedmiotem podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą polską wersją językową, a jakimikolwiek przetłumaczonymi wersjami Regulaminu, wersja polska będzie rozstrzygająca.
18.3. Regulamin stanowi całość porozumienia między MINX a Użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z Aplikacji. Żadne z postanowień tego punktu nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd.
18.4. Żadne niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu przez MINX jakiegokolwiek prawa wynikającego z Regulaminu nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się tego prawa lub akceptacją jakiejkolwiek zmiany Regulaminu, a także żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju nie wyklucza dalszego wykonywania tego prawa lub wykonywania jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub przywileju.
18.5. Regulamin oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Użytkownika.